دی  جی میکسر ۴ کاناله همراه قابلیت استفاده بعنوان کنترلر