دی جی پلیر نومارک Numark دارای کارت صدا و Jog به سایز ۲۰۰ میلی متر

دی جی پلیر ریلوپ Reloop دارای پورت میدی MIDI

دی جی پلیر ریلوپ Reloop دارای JOG با سایز ۲۰۵ میلی متر

دی جی پلیر ریلوپ Reloop با نرم افزار همراه Serato DJ

دی جی پلیر Pioneer داری پورت MIDI

دی جی پلیر Pioneer دارای پورت MIDI

دی جی پلیر Pioneer CDJ-900NXS دارای پورت MIDI

دی جی پلیر Pioneer با قابلیت استفاده بعنوان کنترلر

دی جی پلیر Reloop دارای قابلیت استفاده بعنوان کنترلر

دی جی پلیر Reloop با قابلیت استفاده بعنوان کنترلر

دی جی پلیر Denon دارای خروجی فیدر و قابلیت استفاده بعنوان کنترلر

دی جی پلیر Pioneer دارای قابلیت استفاده بعنوان کنترلر

دی جی پلیر Pioneer دارای قابلیت استفاده بعنوان کنترلر

دی جی پلیر Pioneer با قابلیت استفاده بعنوان کنترلر

دی جی پلیر Pioneer با قابلیت استفاده بعنوان کنترلر

دی جی پلیر Pioneer دارای قابلیت استفاده بعنوان کنترلر

دی جی پلیر Pioneer

دی جی پلیر Pioneer دارای قابلیت استفاده بعنوان کنترلر

دی جی پلیر Pioneer دارای صفحه نمایش ۷ اینچی

دی جی پلیر Pioneer با قابلیت استفاده بعنوان کنترلر

دی جی پلیر Pioneer با قابلیت استفاده بعنوان کنترلر

دی جی پلیر Pioneer با قابلیت Auto Sync

دی جی پلیر Pioneer با قابلیت استفاده بعنوان کنترلر

دی جی پلیر Pioneer با قابلیت استفاده بعنوان کنترلر

دی جی پلیر Pioneer با قابلیت استفاده بعنوان کنترلر

دی جی پلیر Pioneer با قابلیت استفاده از آن بعنوان کنترلر

دی جی پلیر Pioneer با قابلیت استفاده بعنوان کنترلر

دی جی پلیر Pioneer با قابلیت استفاده از آن بعنوان کنترلر