میدی کنترلر ۲ کاناله همراه با نرم افزار Virtual DJ LE

میدی کنترلر ۴ کاناله سازگار با نرم افزار Virtual DJ