هدفون دی جی بیرداینامیک BeyerDynamic با توان خروجی ۱۰۹ دسی بل

هدفون دی جی BeyerDynamic با سایز درایور ۳۰ میلی متری

هدفون دی جی BeyerDynamic با توان خروجی ۱۰۰ دسی بل

هدفون دی جی BeyerDynamicبا توان خروجی ۹۶ دسی بل

هدفون دی جی BeyerDynamicبا توان خروجی ۹۶دسی بل

هدفون دی جی BeyerDynamic با توان خروجی ۱۰۲ دسی بل

هدفون دی جی beyerdynamic با توان خروجی ۱۰۲ دسی بل

هدفون دی جی BeyerDynamic با توان خروجی ۱۰۵ دسی بل

هدفون دی جی beyerdynamic با توان خروجی ۹۶ دسی بل